2023-2024 / DROI1004-1

Discriminatierecht

Durée

24h Th

Nombre de crédits

 Master en droit, à finalité5 crédits 
 Master en sciences politiques, orientation générale, à finalité5 crédits 
 Master en sciences politiques, orientation générale5 crédits 
 Cours supplémentaires destinés aux étudiants d'échange - Erasmus (Faculté de Droit, de Sciences politique et de Criminologie)5 crédits 

Enseignant

Evelyne Maes

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue néerlandaise

Organisation et évaluation

Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

In deze cursus wordt het (anti-)discriminatierecht onderwezen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is discriminatie?
 • Waarom is discriminatie verboden in ons recht?
 • Welke rechtsinstrumenten zijn relevant voor het discriminatierecht?
 • Wie is beschermd tegen discriminatie?
 • Wanneer ben je tegen discriminatie beschermd?
 • Tegen welke vormen van discriminatie ben je beschermd?
 • Hoe verhoudt het discriminatieverbod zich tot andere belangen?
 • Hoe kan discriminatie worden bewezen en het verbod worden afgedwongen?
 
De cursus zal in hoofdzaak de in België toepasselijke rechtsregels betreffen. Waar nuttig, zal met buitenlandse rechtsstelsels worden vergeleken.

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

Op het einde van de cursus, zal de student in staat zijn om:

 • een verboden discriminatie te identificeren;
 • te bepalen welke rechtsregels toepasselijk zijn op een concreet geval;
 • een discriminatiecasus op te lossen;
 • de rechtsinstrumenten te gebruiken om de verboden discriminatie te laten beëindigen;
 • de sterktes en zwaktes te beoordelen van argumenten die in discriminatiezaken worden gebruikt.

Savoirs et compétences prérequis

Een goede kennis van het Nederlands. Studenten die eraan twijfelen of zij het Nederlands voldoende machtig zijn, dienen de docenten op voorhand hierover aan te spreken.
 
Een goede kennis van het recht. Deze cursus bouwt voort op publiek recht en mensenrechten, het recht van de Europese Unie en de erin opgebouwde vaardigheden en kennis. Deze cursus is wellicht minder geschikt voor studenten uit andere opleidingen dan rechten. Studenten die eraan twijfelen of zij voldoende kennis van het recht hebben, dienen de docenten op voorhand hierover aan te spreken

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

De cursus zal bestaan uit hoorcolleges van drie uur. Vanaf les 3 zal het hoorcollege een interactief deel bevatten. Voor dit interactief deel wordt van de studenten verwacht dat zij op voorhand de opgegeven rechtspraak van het Hof van Justitie, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van de Belgische rechtscolleges lezen.  In het hoorcollege zullen bepaalde studenten deze rechtspraak presenteren en zullen alle studenten hierover standpunt innemen.

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

Het vak wordt gedoceerd aan de hand van hoorcolleges, waarbij een beperkte voorbereiding (lezen en presenteren van rechtspraak) wordt gevraagd.
 
Aanbevolen leesmateriaal
 
Voor elke les zal er een reading list worden opgegeven, met verplichte en aanbevolen literatuur.

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Modalités d'évaluation et critères

Het examen zal mondeling zijn. 
Het examen bestaat uit een casus en een essay-vraag. Deze vragen zijn erop gericht te beoordelen of de student de vooropgestelde vaardigheden en kennis heeft verworven. Hij/zij dient


 • een verboden discriminatie te kunnen identificeren;
 • te kunnen bepalen welke rechtsregels toepasselijk zijn op een concreet geval;
 • een discriminatiecasus te kunnen oplossen;
 • de rechtsinstrumenten te kunnen gebruiken om de verboden discriminatie te laten beëindigen;
 • de sterktes en zwaktes te kunnen beoordelen van argumenten die in discriminatiezaken worden gebruikt.

Stage(s)

Remarques organisationnelles et modifications principales apportées au cours

De docent kan worden gecontacteerd op haar e-mailadres (evelyne.maes@uliege.be).

Contacts

Association d'un ou plusieurs MOOCs

Notes en ligne

Bundel wetgeving
bundel wetgeving

Bundel wetgeving discriminatierecht
Codex wetgeving discriminatierecht

Slides les 1
Slides van de eerste les

Slides les 2
Slides les 2

slides les 3
slides les 3

slides les 4
slides les 4

slides les 5 - seksuele geaardheid
slides les 5

slides les 6 - gender
slides les 6

slides les 7 - religie
slides les 7

Slides les 8
slides les 8

Voorbereiding lessen discriminatierecht
Beste studenten

 

dit is de lijst ter voorbereiding van de lessen.