2023-2024 / DROI1002-1

Verkeers- en transportstrafrecht

Durée

24h Th

Nombre de crédits

 Master en droit, à finalité5 crédits 

Enseignant

Ann Bailleux

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue néerlandaise

Organisation et évaluation

Enseignement au deuxième quadrimestre

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

In dit vak onderzoeken we diverse facetten van het verkeersstrafrecht. We focussen daarbij zowel op de materiële gedragingen als het procedurele luik dat van toepassing is in dit bijzondere contentieux. Met name spitst de inhoud van dit vak zich toe op de volgende onderdelen.

Materieelrechtelijke aspecten

  • de wisselwerking tussen het algemeen strafrect en het bijzonder (verkeers)strafrecht;
  • vershillende misdrijven die relevant zijn in de dagelijkse juridische verkeerscontext, zoals vluchtmidrijf; alcohol, verdovende middelen en aanverwante zaken in het verkeer; misdrijven in verband met het rijbewijs en de technische keuring; inbreuken op de uitvoeringsreglementen (in het bijzonder het wegvekeersreglement)...
  • de relevante staffnen en maatregelen in een verkeerscontext :  algemene hoofdstraffren et het regime van de vervangende straffen; het onderscheid tussent fysieke personen en rechtspersonen; specifieke bestraffingsmogelijkheden binnent het verfkeerscontentieux; vergelijking van de relatieve zwaarte van straffen; straftoemetingsregels.
Aspecten van strafprocedure
de diverse mogelijkheden van strafrechtelijke afhandeling : alternative afhandeling van de strafvordering buiten de rechtbank; eigenlijke wijze van vervolging voor de rechtbank,

  • algemene werking en bevoegdheid van de politierechtbank met inbegrip van de mogelijke betrokken actoren en partijen openbaar ministerie, beklaagde (fysieke persoon/rechtspersoon), burgerlijke partij, burgerlijk aansprakelijke partij (bijv. werkgever), tussenkomende partij (bijv. verzekeraar)); 
  • het bewijz in verkeerszaken;
  • de rechtsmiddelen;
  • de verjaring van de strafvordering.

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

De hoofddoelstelling van dit vak is om de studenten een basiskennis te geven van de relevante principes in het verkeersstrafrecht opdat zij in staat zouden zijn de meest relevante misdrijven te herkennen alsook te weten hoe de eventuele afhandeling van deze misdrijven verder kan verlopen.

Savoirs et compétences prérequis

Er wordt uitgegaan van een grondige basiskennis bij de student van het algemeen Belgisch straf- en strafprocesrecht. Deze kennis is essentieel om dit vak te kunnen volgen en begrijpen.

Eveneens essentieel is kennis van de Nederlandse taal, zowel geschreven als gesproken. De studenten moeten Nederlandse rechtspraak en rechtsleer kunnen lezen en analyseren, moeten de Nederlandstalige hoorcolleges kunnen volgen en begrijpen en moeten ten slotte in staat zijn om zelf in het Nederlands vragen naar aanleiding van het examen te beantwoorden.

De student moet tot slot in staat zijn om zelf bijkomende relevante informatie op te zoeken (met name aangeleverde rechtspraak).

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Dit vak zal volledig online worden gegeven. Hierbij is het de bedoeling om ex cathedra les te geven, waarbij van de studenten weliswaar een participatieve houding wordt verwacht. Er zal ruimte worden gemaakt voor vraagstelling door de studenten en tevens zullen zij de gelegenheid krijgen om aan de hand van een of meerdere casussen hun theoretische kennis zelf te toetsen teneinde na te gaan of zij de materie voldoende onder de knie hebben.

Naar aanleiding van de hoorcolleges zullen de studenten regelmatig verwijzingen naar relevante rechtspraak ontvangen, die zij vervolgens zelf kunnen opzoeken. Daarnaast zullen er ook, waar relevant, teksten ter beschikking worden gesteld als aanvullende lectuur dan wel als voorbereiding voor het college.

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

Cours donné exclusivement à distance


Explications complémentaires:

Het vak wordt volledig online gedoceerd, waarbij er zal worden voorzien in voldoende ruimte voor vragen die studenten zouden hebben.

De leerstof bestaat uit:

  • datgene wat mondeling werd uiteengezet tijdens de hoorcolleges;
  • de teksten die ter beschikking worden gesteld via blackboard;
  • de rechtspraak die de studenten zelf moeten opzoeken nadat zij daartoe de relevante verwijzing meekregen tijdens de hoorcolleges.
De studenten moeten finaal in staat zijn om een concrete casus die zich in de praktijk kan voordoen, te ontleden en een juridische oplossing naar voren te schuiven, net zoals van hen in de praktijk zou kunnen worden verwacht als advocaat of magistraat.

 

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

De studenten zullen enerzijds zelf rechtspraak moeten opzoeken (nadat hen de relevante verwijzing werd bezorgd) en anderzijds teksten ter beschikking krijgen (via Blackboard). Deze dienen zowel ter voorbereiding van de hoorcolleges als ter aanvulling van datgene wat in de hoorcolleges aan bod kwam.

Er wordt niet voorzien in een eigen syllabus, zodat de relevante leerstof volgt uit het mondeling uiteengezette tijdens de hoorcolleges, aangevuld met de ter beschikking gestelde teksten en de aangegeven rechtspraak. Bijgevolg vormt dan ook enkel datgene wat in de hoorcolleges aan bod kwam de leerstof die kan worden getoetst naar aanleiding van het examen. Bij dit alles is wel te noteren dat de leerstof uit het basisvak straf- en strafprocesrecht wordt geacht volledig en grondig gekend te zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om zelf te zorgen voor opfrissing van deze principes waar nodig.

Modalités d'évaluation et critères

Examen(s) en session

Toutes sessions confondues

- En présentiel

évaluation orale


Explications complémentaires:

Het examen zal in principe mondeling zijn met een schriftelijke voorbereiding. De studenten krijgen aldus een bepaalde tijd voorbereidingstijd, waarbij zij hun mondelinge uiteenzetting desgevallend op papier kunnen voorbereiden en structureren. Vervolgens volgt een mondeling gedeelte waarbij zij hun antwoorden weergeven en in staat moeten zijn om te antwoorden op eventuele bijvragen.

Het examen is gesloten boek, hetgeen betekent dat enkel wetboeken toegelaten zijn tijdens de volledige duurtijd van het examen (dus zowel tijdens de schriftelijke voorbereidingstijd als het mondelinge gedeelte).

Stage(s)

Remarques organisationnelles et modifications principales apportées au cours

Contacts

Association d'un ou plusieurs MOOCs